અંત નથી…

આ મનના તરંગોનો અંત નથી
આ વિચારોની સૃષ્ટિ શું અનંત નથી ?

વ્યક્તિઓ છે અલગ, અહીં બંધાયેલું છે
એનું વ્યક્તિત્વ, તેના છૂટકારાનો અંત નથી.

ક્યાં છે માનવીમાં સ્વાતંત્ર્યતા કેરી સૌરભ !
જ્યાં ક્ષણ ક્ષણ આવતી પરાધીનતાનો અંત નથી.

સબંધોના તાણાવાણા તો વીંટળાયેલા રહેવાના
એ સરંજામના ખુટવાનો કોઈ અંત નથી.

જીવે છે જીવવા ખાતર જીવન માનવી,
પણ ‘આવી’ તેની જિંદગીનો અંત નથી.

– From, http://rdgujarati.wordpress.com/2006/08/20/swati-bindu/

Advertisements
અંત નથી…

2 thoughts on “અંત નથી…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s