સત્ય

સત્ય
એ છે કે
અસત્ય
છૂટતું  જ નથી.

Advertisements
સત્ય

2 thoughts on “સત્ય

  1. dr bhavesh says:

    kaliyugma paiso ae punya chhe ane satta ae satya chhe. beware of it and take care of your morals.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s