હાયકુ – પ્રયાસ 3

નવો દિવસ
નવી સવાર, એજ
જૂનાં સવાલો!

Advertisements
હાયકુ – પ્રયાસ 3

One thought on “હાયકુ – પ્રયાસ 3

 1. નવો દિવસ
  નવી સવાર
  એજ
  જૂનાં સવાલો!

  આમાં 17 અક્ષરો જ છે… પરંતુ એને તમે 4 લીટીમા6 મૂક્યાં છે જે એના બંધારણ મુજબ નથી.

  નવો દિવસ
  નવી સવાર, એજ
  જૂનાં સવાલો!

  કદાચ તમે આવી રીતે લખવા માંગતા હશો….?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s